תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות – ד"ר ענבר כהן

ברוך הבא לאתר www.inbarcohen.co.il. (להלן "האתר"). השימוש באתר מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות שלהלן (להלן "תנאי השימוש"). הגלישה באתר לרבות ביצוע פעולות במסגרתו ו/או צפיה בחומרים המפורסמים בו, בין אם מדובר בחומרים אשר צפייתם כרוכה בתשלום או חינמית, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. האתר שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, והמשך שימושך באתר ו/או צפיה בחומרים כלשהם לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות ביצוע פעולות באמצעותו מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור. 

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר ואל תירשם לכל תוכנית או הרצאה וירטואלית באמצעותו.

הוראות תנאי השימוש, יחולו על כל שימוש או פעולה שתבצע דרך האתר, ויהוו בנוסף לכל מסמך או אישור אחר שתיתן במהלך שימושך באתר, את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין האתר. 

כל האמור בלשון זכר בתנאי שימוש אלו נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

במסגרת השימוש באתר, תוכל לבצע פעולות שונות באמצעותו, לרבות הצטרפות לתוכניות או הרצאות ספציפיות בנושאים שונים וביצוע התשלום הנדרש עבורם, צפיה בהרצאות, קריאת חומרים ותכנים אשר חלקם זמין ללא תשלום וחלקו באמצעות מנוי, וכן ניהול כרטיסך האישי באמצעות המערכת. 

מסירת פרטים

הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות האתר נכונים, מלאים ומדויקים והנך מאשר לאתר לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגר המידע של האתר, בין אם נעשה שימוש במידע שמסרת ובין אם לאו. כל מידע כאמור שימסר על ידיך יהיה כפוף לתנאים אלו כמו גם להצהרת הפרטיות של האתר. 

הגבלות ואיסרים

כתנאי לרישום לתוכנית  או להרצאה וירטואלית כלשהי, ולקבלת שם משתמש וסיסמה באמצעות האתר הנך מתחייב כי: (א) הנך מעל גיל 18 (ב) כי במידה ותבחר לבצע רכישה אזי אמצעי התשלום שבו הנך משתמש הינו על שמך ובבעלותך (ג) כי במידה והנך מבצע פעולה מטעם תאגיד אזי הנך מוסמך לבצע פעולות כאמור בשם אותו התאגיד, (ד) כי הנך כשיר משפטית ולא אובחנה אצלך כל מחלת נפש

הנך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש לצורך: (א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש ו/או שמפרים זכויות קנייניות של צד שלישי. (ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר על ידי אחרים. (ג) העלאת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו\או המזיקים לאתר ו/או למנהליו ו/או לצד שלישי כלשהו. (ד) העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה. (ה) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש. (ו) מסירת מידע סודי על כל צד שלישי שהוא. 

השימוש באתר על ידיך הינו לשימוש אישי בלבד, ולא לשימוש מסחרי. נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להוריד פריט מפרטי המידע או השירותים שמקורם באתר לרבות ובפרט בכל הנוגע לתכנים אשר מועברים באמצעותו וכן ההרצאות המפורסמות בו. 

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך חייב לבצע כל פעולה באמצעות האתר, לרכוש מנוי כלשהו או לרכוש כל תוכנית או הרצאה באמצעותו, ואולם במידה ותבחר לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר, אזי הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שתמסור לאתר, ימסר מרצונך החופשי וכי כל פעולה שבוצעה על ידך בוצעה מרצונך החופשי.

זכויות יוצרים

ידוע לך כי התכנים המופיעים באתר הינם רכושו של האתר, לרבות סרטונים, הרצאות, תכנים, מצגות, קבצי תרגול, חומרים, נתונים, מחירים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל באלו לרבות בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י האתר (להלן: "המידע") או הינם רכושם של צדדים שלישיים אשר נתנו רשיון לאתר להפיצם, והינם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקי מדינת ישראל, אשר על כן, תהא רשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של האתר ולשימוש אישי בלבד. אין להעביר ו/או למסור את התכנים, לכל צד ג' שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא).בכל הנוגע לקבצי התרגול כל שינוי או תרגול במסגרתם יהא שייך במלואו לאתר.  

השימוש באתר

במסגרת האתר תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

קבלת מידע חינמי אודות התמכרויות ואתגרים נפשיים שונים כגון חרדה, דיכאון, כעסים וכיוצא בזה. 

קבלת תכנים חינמיים כגון חוברת לאבחון עצמי וכן  טבלת מעקב אחר הרגלים, דף הכרת הטוב וכיוצא בזה.

רכישת קורסים, רישום לתוכניות וצפיה בהרצאות בהתאם ללוח התוכנית הרלוונטי, ולתנאים ולפרטים של כל הרצאה וירטואלית המפורטים בצמוד לו. תכנים ותנאים אלו יתכן שישונו מעת לעת על פי שיקול דעת האתר ובלבד שאין בכך בכדי להוות שינוי מהותי מהתכולה שרכש המשתתף.

על מנת להירשם לקורס הנך נדרש למלא טופס הרשמה וירטואלי או באמצעות קבלתו מאיתנו במייל, מילויו ושליחתו חתום למייל info@inbarcohen.com ולשלם את מלוא התמורה. 

השימוש באתר אינו מחייב רישום, ואולם רישום לתוכנית או להרצאה  וירטואלית באמצעות האתר מחייבת רישום. במידה ותחליט על פי שיקול דעתך להירשם לאתר, במסגרת הליך הרישום תידרש לספק מספר פרטים מזהים אודותיך. לאחר סיום הרישום תקבל שם משתמש וסיסמה לשימושך האישי בלבד אשר הינך מתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר לכל צד שלישי לעשות בהם שימוש.

במידה והנך מעוניין להצטרף לתוכנית או לרכוש הרצאה וירטואלית, אזי לחיצה על לחצן "אני מצטרפת" על אותה התוכנית או הרצאה וירטואלית, תביא לפירוט אודותיהם ותחל את הליך רכישתם. התשלום עבור הרכישה אפשרי באמצעות אמצעי התשלום הבאים: (א) כרטיס אשראי (ב) העברה בנקאית (ג) שיק. בסיום הרכישה תופק לך חשבונית ותישלח לדואר האלקטרוני שלך. 

הרכישה באמצעות האתר הינה מאובטחת ומוצפנת באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) בהתאם למקובל בענף, ולא תהא גישה לפרטי הרכישה לאתר או לבעליו, ואלו לא יועברו לכל גורם חיצוני למעט חברת האשראי. 

בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר תידרש להזין במערכת את פרטיך האישיים, פרטי הזמנתך, פרטי אמצעי התשלום וכיו"ב. האתר לא יהיה אחראי לכל טעות אשר תעשה בעת הקלדת פרטי התשלום. פרטי התשלום שתקיש לא ישמרו על ידי האתר.

עם סיום ביצוע התשלום, הזמנתך תאושר. ביחד עם אישור ההזמנה תקבל דואר אלקטרוני מהאתר המאשר את קליטתה ומפרט מספר הזמנה ואת פרטיה. נא שמור מספר זה למעקב ועדכן את האתר על כל טעות שהנך מגלה כי נפלה. מסמך הרישום, בצרוף חשבונית בגין הרכישה, ישלחו לכתובת דואר אלקטרוני שתמסור לפי בחירתך תוך 14 ימי עבודה לאחר ביצועה. 

לידיעתך – הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לאתר. 

הנך זכאי לבטל את העסקה, בהתאם לדין החל, באופנים הבאים:

בכפוף לקבלת הודעה בכתב, במועד המאוחר מבין: (א) עד 14 יום מיום ביצוע ההזמנה או (ב) לאחר צפיה בהרצאה הוירטואלית השניה, ובלבד שינוכו דמי ביטול כדין.

הודעת הביטול תישלח למייל info@inbarcohen.com או תינתן באמצעות האתר, ותכלול את פרטיך ופרטי התוכנית או ההרצאה הוירטואלית שרכשת.

מועד הביטול יחשב כמועד בו התקבלה הודעת הביטול אצל האתר. יובהר, כי אי צפיה בהרצאה וירטואלית ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והנך מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.

זיכוי והחזר כספים יבוצע ע"י האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי שלך, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי , בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך על ביטול העסקה.

 

לאתר תהא הזכות לבטל השתתפות של משתתף בכל עת ומכל סיבה שהיא או להשעות אותו לאלתר בהודעה בכתב למשתתף. במקרה כאמור יזכה האתר את המשתתף ביתרת הסכום בגין שירותים שלא סופקו לו. 

הנך רשאי לבטל את הליך ההתקשרות במהלך ביצוע הזמנה דרך האתר בכל עת עד לסיומה ולאישורה.

הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש באתר, לרבות האחריות בגין כל רכישה דרך האתר, או מילוי מסמך וירטואלי כלשהו המבקש פעולה כלשהי באמצעות האתר, הנם באחריותך בלבד, והאתר לא ישא בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובע או הקשור לשימוש באתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר רכישת שירותים במהלך גלישה באתר או שלא תתאפשר צפיה בהרצאה וירטואלית מכל סיבה שהיא כגון בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך גלישתך באתר. 

כאשר הנך ממלא מסמך וירטואלי, אזי בלחיצתך על כפתור "שלח" הנך מאשר כי כל המידע שמסרת הינו נכון ומדויק וכי הנך מבקש מהאתר לבצע את הפעולה המפורטת באותו המסמך. הנך מאשר כי ידוע לך כי מרגע הלחיצה על כפתור "שלח" יתכן כי הפעולה לא תהא ניתנת לביטול, או לחלופין יתכן כי ביטול יהיה כרוך בעלות נוספת.

הגבלת אחריות

כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול או שכנוע כלשהו לבצע כל פעולה או להימנע מביצוע כל פעולה שהיא.

האתר ובעליו לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות
אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר או בכל אתר אחר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד האתר ו/או ספקיו השונים בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי. 

כל המידע, הנכלל באתר מוצע לך "כמות שהוא" (As is)בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. המידע עשוי להכיל אי-דיוקים או שגיאות.

כל ההרצאות, והתכנים אשר תקבל באמצעות האתר לרבות אך לא רק המידע, הנתונים, ההמלצות והחומרים הכלולים בהן הינם רכושו הבלעדי של האתר. כל התחייבות בדבר ההרצאות לרבות החומרים הכלולים בהן, אמינותן מידת דיוקם או ההמלצות הכלולות בהן וכל התבססות עליהן תהיה באחריותך בלבד. אין ברכישת זכויות הצפיה בהרצאות באמצעות האתר בכדי להוות המלצה לרכישתן של ההרצאות או מצג כלשהו הנוגע אליהן.    

בשום מקרה לא תחול על האתר ו/או בעליו לרבות בעלי מניותיהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או ספקי שירותיהם אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין בין לך ובין לכל צד שלישי שהוא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לצפיה בהרצאה וירטואלית כלשהי, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, או לכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר ובין שהדבר מבוסס על הרצאה וירטואלית כלשהי.

מובהר בזאת כי, האתר עוסק במתן מידע והרצאות וירטואליות בנושא התמכרויות ובמתן מידע וכלים להתמודדות עם התמכרויות שונות, אולם אינו מהווה תחליף ליעוץ פרטני או נקודתי. צפיה בהרצאה וירטואלית אינה כפופה לכללי אתיקה מקצועית. התכנים שבאתר כוללים נתונים כלליים אודות התמכרויות והדרך לפתרונן ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ פרטני המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של אדם מסוים. האתר בעליו מנהליו ויועציו אינם אחראים לכל נזק שיגרם למשתתף או לצדדים שלישיים בעקבות כל מעשה או מחדל שיבצע בעקבות צפיה בהרצאה וירטואלית או במידע כלשהו באתר.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו.

האתר ובעליו שומרים על זכותם לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

האתר ובעליו שומרים על זכותם לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

האתר ובעליו רשאים בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו זמנית או בצורה קבועה.  

כללי

תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את האתר ובעליו בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו להם ו/או לאתר ו/או לספקי האתר עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש. 

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל info@inbarcohen.com

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר ובתוכנית "מפנה מקום".

מדיניות פרטיות

מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש באתר www.inbarcohen.co.il (להלן "האתר") את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש שיעשה האתר ובעליו במידע, איסופו ושימושיו. האתר רשאי לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר ושימושך באתר ו\או בשירותים שבו לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור. 

האתר אוסף מידע לגבי כל משתמש באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהאתר מעניק. באתר קיימים מספר סוגי מידע הנאגרים:

מידע כללי  – מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באתר באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע כללי יכול שיכלול כדלהלן – מספר המשתמשים, העמודים באתר בהם הם מבקרים, משך הזמן שארך הביקור באתר וכיו"ב.

מידע אישי – מידע הנאסף על ידי האתר מהמשתמשים באתר לרבות הנרשמים, המזמינים תוכניות והרצאות, ונאגר במאגרי המידע שלה, שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי לרבות בעת פתיחת חשבון הזמנת הרצאה או קורס.
האתר נעזר במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים עבור המשתמשים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע שנמסר על ידך הינו נכס השייך לאתר מרגע המסירה, והאתר יהא רשאי לבצע בו עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע.

מסירת מידע כלשהו על ידיך לרבות במסגרת רכישת הרצאה או הצטרפות לתוכנית ו\או מילוי טופס וירטואלי כלשהו מהווה הסכמה ברורה מצידך לכך שהינך מתיר לאתר להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת אותה פעולה, לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות הנוגעות למוצרים או שירותים משלימים למוצרים וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לחברה כי אינך מעוניין בשירות זה.

האתר רשאי לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, לשם דיווח לרשויות אודות נסיונות תרמית. 

 

האתר לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

האתר ובעליו רשאים לשמור מידע שיאסף אודותיך ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין. 

לשם פעילותו השוטפת של האתר, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות האתר להעדפותיך, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies). אם הנך מעוניין להימנע מהכנסת "עוגיה" מעין זו מהאתר, עליך לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת.

האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים, וחלקו מסתמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. הנך מודע לכך כי האתר ובעליו אינם מתחייבים, כי המידע הינו אמין ומדוייק ולא בדקו את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים. האתר ובעליו לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה. 

האתר נוקט באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי האתר. לפיכך, הנך מאשר כי האתר ובעליו לא יהיו אחראים לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה. 

האתר לא ימכור או יעביר לאחרים מידע שיתקבל אודותיך או אודות צדדים שלישיים, ללא הסכמתך המוקדמת, למעט במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין האתר או בעליו בקשר עם המידע האמור; (ג) כאשר השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין; (ד) מועבר מידע שאינו מזהה אותך או מומלץ מטעמך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי; 

בכל מקרה שבו תרצה שנמחוק מידע אישי אודותיך או את כל הפרטים שנאספו אודותיך, תהיה לך הזכות לפנות אלינו באמצעות מייל info@inbarcohen.com. בתוך 3 ימי עסקים ימחקו הפרטים שביקשת. דע כי מחיקה כאמור עלולה לפגוע בחלק מהשירותים שתקבל באמצעות האתר.

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל   info@inbarcohen.com.

דילוג לתוכן